Şirketimizin kalite politikası sekiz temel ilkeyi esas almaktadır:

Müşteri odaklı hizmetler:
Kalite Yönetim Sistemimiz müşterinin güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamak, müşteri şartlarını yerine getirmek ve müşteri beklentilerini aşmak üzerinde odaklanmıştır.

Üst yönetimin taahhüdü:
Üst yönetimimiz (yani, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları) Kalite Yönetimini tamamen taahhüt etmiştir ve bu taahhüt tüm personelimizce bilinir durumdadır.

Kişilerin katılımı:
Şirketimizin günlük faaliyetlerindeki ve hizmetlerimizin yürütülmesindeki her bir görev, kaliteyi taahhüt ve sorumluluklarına dahil etmek zorunda olan personelimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir ve bu onların yeteneklerinin şirketimizin ve dolayısıyla da müşterilerimizin yararına kullanılmasını sağlamaktadır.

Süreç yaklaşımı:
Hizmetlerimizin istenen kaliteyi daha verimli kazanması için, bir kuruluş içerisindeki tüm kademelerdeki tüm süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile bariz bir şekilde ilgili olan PYKÖ (“Planla-Yap-Kontrol et-Önlem al”) dinamik çevrimine, şirketimizin faaliyetlerini ve kaynaklarını yönetmek için belirlenmiş olan süreçler ve bir bütün olarak süreçler sisteminin tümü içerisinde yer verilmiştir.

Yönetimde sistem yaklaşımı:
Hizmetlerimizin istenen kaliteyi daha etkin ve verimli kazanması için, süreç yaklaşımı altında belirlenmiş süreçlerin koordinasyonuna ve birbirlerine uygunluklarına ve aralarındaki etkileşimlerin açıkça tanımlanmasına imkan vermek ve bir sürecin çıktılarının (değişiklikler dahil) ilgili süreçler için girdilere dönüşmesini sağlamak üzere, bir proje yönetim sistemi yaklaşımı kullanmaktayız. Bu yaklaşım, proje süreçleri (örneğin; müşteri ile iletişim, anlaşmanın hazırlanması veya imzalanması, müşteri şartlarının gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi, proje kapsamındaki hizmetlerin planlanması, proje yönetimi, inşaat kontrolluğu yönetimi, bilgi ve dosya yönetimi), proje destek süreçleri (örneğin; kalite, risk ve bilgi yönetimi) ve idari süreçler (örneğin; insan kaynakları, mali yönetim ve iş planlaması) arasındaki etkileşimlere özen göstermektedir.

Sürekli iyileştirme:
PYKÖ (“Planla-Yap-Kontrol et-Önlem al”) çevrimine şirketimizin süreçleri içerisinde yer verilmiş olması, herhangi bir süreç için, “Planla” aşamasında beklentilerin açıklığa kavuşturulmasını, mevcut şartların etüd edilmesini, faaliyet yöntemlerinin geliştirilmesini ve analiz edilmesini ve iyileştirme süreçlerinin planlanmasını, “Yap” aşamasında sürecin test edilmesini, “Kontrol et” aşamasında sürecin sonuçlarının analiz edilmesini ve süreci standardize ederek ve tüm iyileştirme sürecini tekrarlayarak “Önlem al” aşamasında süreç performasını ve dolayısıyla da şirketimizin genel performansını sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetlerin başlatılmasını mümkün kılmaktadır.

Karar vermede gerçekçi yaklaşım:
Müşteri görüşlerini elde etmek ve Kalite Yönetim Sistemimizi belirli zamanlarda izlemek için, iç ve dış tetkikçiler; ve Şirketimizin mevcut süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ya da yeni ve/veya iyileştirilmiş süreçlerin şartlarını karşılamak amacıyla hangi düzeltici önlemlerin alınacağına ve hangi kaynakların süreçlere tahsis edileceğine karar vermek üzere, Kalite Yönetim Sistemimizi tetkikçilerin bulgularını ve müşteriden elde edilmiş görüşleri esas alarak belirli zamanlarda analiz etmek ve gözden geçirmek için, şirketimizin üst yönetimi tarafından kullanılmak üzere, uygun süreçler şirketimizin süreçlerine dahil edilmiştir.

Karşılıklı yararlı tedarikçi ilişkileri:
Bir mühendislik ve müşavirlik şirketi olarak, karşılıklı yararlı ilişkilerimiz özellikle hizmetlerimizin sağlanması ile ilgisi olan alt müşavirlerle ve sözleşme ile bağlı olduğumuz kuruluşlarla ilişkilerimiz için geçerlidir. Zaman geçtikçe gelişen karşılıklı güvene, personel kapasitelerinin bilinme derecesine ve birbirimizin kalite kültürlerini anlamaya özen göstermekte, etkinliği ve verimliliği iyileştirmek için ortak süreçler kullanabilmek amacıyla resmi ya resmi olmayan ittifaklar kurmayı hedeflemekte ve bilgi teknolojisi, idari destek v.b. malların ve hizmetlerin satın alınmasında uzun dönemli tedarikçi ilişkilerine değer vermekteyiz.